RSPG สถานีบูรพา : อนุกรมวิธาน
อนุกรมวิธาน

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calommata sp.

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Atmetochilus sp.

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phexioschema sp.

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prothemenops sp.1

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prothemenops sp.2

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyriopagopus lividus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyriopagopus longipes

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chilobrachys sp.

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phlogiellus longipalpus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Latouchia sp.

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyclocosmia siamensis

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายใต้โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เว็บแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.- ม.บูรพา | โครงการการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก | โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก | โครงการย่อยที่ 4 ฐานข้อมูลทรัพยากร กุ้ง กั้ง และปู บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ | การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก | ฐานข้อมูลมดในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลเพรียงหินในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลและสาหร่ายทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | โครงการการถอดบทเรียนองค์ความรู้ระบบนิเวศหาดทรายและหาดหินบริเวณชายหาดบางแสนและแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา