RSPG สถานีบูรพา - แมงมุม
โครงการ

ฐานข้อมูลแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย


จำนวนแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในเขตภาคตะวันออก
11 ชนิด

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565-2566