RSPG สถานีบูรพา : เกี่ยวกับเราแมงมุม

คณะผู้จัดทำ

OUR TEAM

โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ
Assist. Prof. Dr.SALINEE KHACHONPISITSAK

หัวหน้าโครงการ

การติดต่อ
Email : salineek@buu.ac.th
Tel : 0-3810-3015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131